Cho m gam bột Fe vào 200 ml hỗn hợp chứa 2 muối bột AgNO3 0,15M với Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời hạn nhận được 3,84 gam lếu kim loại tổng hợp nhiều loại với dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào hỗn hợp X, sau khi phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 3,895 gam hỗn kim loại tổng hợp nhiều loại với hỗn hợp Y. Giá trị của m là:
Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp a chứa h2so4 1m, fe(no3)3 0,5m và cuso4 0,25m

Phương thơm pháp giải

Khi mang đến X vào dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3 cùng 0,02 mol Cu(NO3)2

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu(NO3)2 + sắt → Fe(NO3)2 + Cu

khi mang lại Zn vào thì

nZn = 0,05 mol > → Sau phản bội ứng này Zn còn dư

Bảo toàn khối lượng đến m sắt kẽm kim loại trước và sau phản nghịch ứng


khi cho X vào dung dịch cất 0,03 mol AgNO3 và 0,02 mol Cu(NO3)2

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

Khi đến Zn vào thì

nZn = 0,05 mol > → Sau phản ứng này Zn còn dư

nZn dư = 0,05 – 0,035 = 0,015 mol

Ta gồm

Sau phản ứng có mkim loại = mrắn (1) + mrắn (2) + mZn(Y) = 3,84 + 3,895 + 0,035.65 = 10,01

Bảo toàn khối lượng gồm m + 7,77 = 10,01

→ m = 2,24 g


*
*
*
*
*
*
*
*

Ngâm các thành phần hỗn hợp nhì sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe vào hỗn hợp CuSO4. Sau Khi hoàn thành bội nghịch ứng thu được hóa học rắn X có hai kim loại với dung dịch Y. kết luận làm sao sau đây đúng ?


Cho tất cả hổn hợp có Fe với Cu vào hỗn hợp AgNO3 cho đến lúc những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được dung dịch X bao gồm hai muối bột cùng chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối vào X là


Cho Cu dư công dụng cùng với hỗn hợp Fe(NO3)3 được dung dịch X. Cho AgNO3 dư công dụng cùng với hỗn hợp X thu được dung dịch Y. Cho Fe dư tính năng cùng với hỗn hợp Y chiếm được hỗn kim loại tổng hợp các loại Z. Tổng số phương thơm trình hóa học xẩy ra là


Cho tất cả hổn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch gồm cất z mol CuSO4, sau khi kết thúc những phản ứng fan ta thấy trong dung dịch có mặt cả 3 ion sắt kẽm kim loại. Muốn nắn vừa lòng điều kiện đó thì


Cho lếu láo kim loại tổng hợp nhiều loại Mg, Zn, sắt vào hỗn hợp đựng AgNO3với Cu(NO3)2. Sau Lúc phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X có 3 muối cùng chất rắn Y tất cả 3 kim loại. Ba muối bột vào X là


Hoà chảy trọn vẹn 3 sắt kẽm kim loại Zn, sắt, Cu bởi dung dịch HNO3 loãng. Sau Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được hóa học rắn ko rã là Cu. Các hóa học tung bao gồm vào hỗn hợp sau làm phản ứng là


Cho các thành phần hỗn hợp bột gồm 0,54 gam Al và 0,56 gam sắt vào 300 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau lúc những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết đồ vật từ bỏ trong dãy núm năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho hỗn hợp bột bao gồm 2,7 gam Al cùng 5,6 gam sắt vào 500 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết máy trường đoản cú vào hàng gắng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho hỗn hợp bột tất cả 0,27 gam Al với 1,12 gam Fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau Lúc các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết vật dụng từ bỏ trong hàng cố điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho hỗn hợp bột bao gồm 0,27 gam Al với 0,672 gam sắt vào 600 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau Lúc các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết trang bị trường đoản cú trong hàng vậy năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,91 gam tất cả hổn hợp bột Cu và Al vào 550 ml hỗn hợp AgNO3 0,12M. Sau Khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và 5,4 gam chất rắn. Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban sơ là


Cho 0,92 gam tất cả hổn hợp bột Zn cùng Al vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,1M. Sau Lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch X cùng 4,645 gam hóa học rắn. Kăn năn lượng Zn trong tất cả hổn hợp lúc đầu là


Cho tất cả hổn hợp bột có 0,56 gam Fe cùng 0,65 gam Zn vào V ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau Khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn có cân nặng tăng 2,31 gam đối với thuở đầu. Giá trị của V là


Cho tất cả hổn hợp bột gồm 3,25 gam Zn cùng 0,24 gam Mg vào 500 ml hỗn hợp AgNO3 xM. Sau lúc những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được chất rắn gồm trọng lượng tăng 4,185 gam. Tính x


Cho tất cả hổn hợp bột tất cả 2,7 gam Al với 5,6 gam Fe vào 550 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết sản phẩm công nghệ từ trong dãy thay năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,42 gam các thành phần hỗn hợp bột sắt và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau Lúc những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và 3,333 gam hóa học rắn. Kăn năn lượng Fe vào các thành phần hỗn hợp ban sơ là


Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,56 gam Fe với 0,12 gam Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của hỗn hợp CuSO4 là:


Cho 6,8 gam hỗn đúng theo X gồm Zn và Fe vào 325ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng trọn vẹn, thu được dung dịch và 6,96 gam hỗn kim loại tổng hợp một số loại Y. Kăn năn lượng Fe bị oxi khử bởi ion Cu2+ là:


Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau đó 1 thời hạn thu được 3,12 gam chất rắn X với dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y mang đến bội nghịch ứng hoàn toàn thu được 3,45g chất rắn Z và dd chỉ cất 1 muối hạt tốt nhất. Giá trị của m là:


Cho các thành phần hỗn hợp bao gồm 0,02 mol Mg cùng 0,03 mol Al tính năng với V ml hỗn hợp đựng Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M. Sau làm phản ứng chiếm được hỗn hợp Y và lếu kim loại tổng hợp một số loại Z. Cho toàn bộ hỗn hợp Z chức năng với dung dịch HCl dư thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Cho biết các phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là:


Cho 3,68 gam hỗn hợp đựng Mg, Fe vào 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M; Cu(NO3)2 0,4M với AgNO3 0,5M. Sau bội phản ứng hoàn toàn thu được 9,08 gam hóa học rắn cùng dd X. Lọc quăng quật chất rắn mang đến NaOH dư vào X chiếm được m gam kết tủa. Tính m


Cho m gam hỗn hợp A tất cả sắt và Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời hạn thu được 4,21 gam hóa học rắn X cùng hỗn hợp Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 4,826 gam hóa học rắn Z và dd T. Giá trị m là:


Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml hỗn hợp CuCl2 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 51,55 gam láo lếu kim loại tổng hợp một số loại. Kim các loại M là


Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg, Al, Zn trong 500 ml hỗn hợp HNO3 4M, sau phản nghịch ứng trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp có nhì khí không color có tỉ kân hận đối với H2 là 18,5 trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không gian. Trung hòa hỗn hợp Y bằng số lượng vừa dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z, chiếm được 134,5 gam muối bột khan. Giá trị của m là


*

Cơ quan liêu chủ quản: Công ty Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát
Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Blade And Soul Hồi Mở Đầu Cho Tân, Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Blade And Soul

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP.. – BTTTT vì chưng Sở tin tức và Truyền thông.