Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập vào Windows khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows khi quên

Bạn đã bao giờ bị quên password đăng nhập vào Windows và cảm thấy bị bất lực chưa?