*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên bản tkhô hanh lý TSCĐ theo Thông tứ 200 - Mẫu02-TSCĐ và Mẫu biên bản tkhô hanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 new. Biên bản tkhô giòn lý Tài sản cố định mục đích là xác nhận việc tkhô giòn lý TSCĐ với làm cho địa thế căn cứ để ghi bớt TSCĐ bên trên sổ kế tân oán.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thanh lý tscđ

TSCĐ tkhô giòn lý là số đông TSCĐ hư hư không thể thường xuyên sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về nghệ thuật hoặc không tương xứng cùng với đòi hỏi thêm vào, marketing. Khi tất cả TSCĐ tkhô giòn lý, doanh nghiệp cần ra quyết định tkhô cứng lý, thành lập Hội đồng tkhô giòn lý TSCĐ. Hội đồng thanh khô lý TSCĐ tất cả trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai Việc tkhô cứng lý TSCĐ theo đúng trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục pháp luật trong cơ chế làm chủ tài chính và lập “Biên bạn dạng thanh hao lý TSCĐ" theo chủng loại lao lý. Biên bạn dạng được lập thành 2 bản, 1 bạn dạng đưa cho phòng kế tân oán nhằm theo dõi ghi sổ, 1 phiên bản giao cho bộ phận làm chủ, thực hiện TSCĐ.

Căn uống cđọng vào Biên phiên bản thanh khô lý cùng các hội chứng từ bỏ có tương quan đến những khoản thu, chi tkhô cứng lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ nhỏng trường vừa lòng nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tứ 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên phiên bản tkhô giòn lý TSCĐ theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Xem thêm: Sai Định Dạng Ngày/Tháng/Năm Của Kỳ Tính Thuế, Sai Định Dạng Ngày Tháng Năm Của Kỳ Tính Thuế

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về câu hỏi thanh hao lý gia tài cố định.

I. Ban tkhô giòn lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh hao lý TSCĐ:

- Tên, cam kết mã hiệu, qui bí quyết (cấp cho hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng).......................................................................

- Năm thêm vào..........................................................................................

- Năm gửi vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá bán TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn vẫn trích cho thời điểm tkhô giòn lý..................................

- Giá trị còn sót lại của TSCĐ........................................................

III. tóm lại của Ban tkhô hanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban thanh hao lý(Ký, bọn họ tên)

IV. Kết quả tkhô nóng lý TSCĐ:

- giá thành thanh khô lý TSCĐ: …………………………… (viết bởi chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán thù trưởng(Ký, họ tên)

Tải mẫu mã Biên bản tkhô giòn lý TSCĐ theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ đọng Quyết định số :........ngày ......mon ......năm...... của ...........................................................................................Về bài toán thanh khô lý tài sản cố định.I. Ban thanh hao lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành tkhô hanh lý TSCĐ:- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp cho hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước phân phối (xây dựng)..................................................................- Năm sản xuất .........................................................................................- Năm đi vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên ổn giá chỉ TSCĐ ................................................................................- Giá trị hao mòn đã trích mang đến thời gian tkhô hanh lý.............................................- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................III. kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban tkhô nóng lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh khô lý TSCĐ:- Ngân sách tkhô cứng lý TSCĐ :...............................(viết bởi chữ) ......................- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bởi chữ) ........................- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế tân oán trưởng
(Ký, chúng ta tên, đóng dấu) (Ký, chúng ta tên)