*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200 - Mẫu02-TSCĐ và Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thanh lý tscđ

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Xem thêm: Sai Định Dạng Ngày/Tháng/Năm Của Kỳ Tính Thuế, Sai Định Dạng Ngày Tháng Năm Của Kỳ Tính Thuế

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý..................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ........................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bằng chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành thanh lý TSCĐ:- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước sản xuất (xây dựng)..................................................................- Năm sản xuất .........................................................................................- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) ........................- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế toán trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)